Regulamin sklepu

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.adidesignfurniture.com, dalej Sklep Internetowy AdiDesignFurniture, przez podmioty, w tym Konsumentów, nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego AdiDesignFurniture.
 2. Sklep Internetowy AdiDesignFurniture, działający pod adresem www.adidesignfurniture.com, prowadzony jest przez: Adi Design Furniture Adrian Baraniak z siedzibą: Jutrków 36, 98-400 Wieruszów, NIP: 6192049926, REGON: 383933309.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 4. Przed złożeniem Zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Kupujący akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: Adi Design Furniture Adrian Baraniak z siedzibą: Jutrków 36, 98-400 Wieruszów, NIP: 6192049926, REGON: 383933309.;

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.adidesignfurniture.com za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy;

Towarze – należy przez to rozumieć produkty prezentowane jako przeznaczone do sprzedaży w Sklepie Internetowym;

Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;

Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego;

Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie Kupującego o zakupie Towaru oferowanego za pośrednictwem Sklepu, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Kupującego oraz Towar, który Kupujący zamierza nabyć za pośrednictwem Sklepu;

Transakcji – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Kupującym a AdiDesignFurniture, której przedmiotem jest zakup przez Kupującego od AdiDesignFurniture Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego i potwierdzonego przez AdiDesignFurniture;

Płatności – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne Kupującego dokonywane z tytułu Transakcji;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. AdiDesignFurniture, za pośrednictwem Sklepu, prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
 2. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
 3. Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep obejmuje następujące kraje: Polska, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg.
 4. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane w języku polskim, niemieckim bądź angielskim.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu  jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. AdiDesignFurniture otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
  a. Kupujący ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
  b. dane i informacje, które Kupujący podaje są zgodne z prawdą;
  c. Kupujący zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;
 7.  Kupujący może kontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail: eco.design1000@gmail.com oraz telefonicznie pod nr XXX-XXX-XXX;
 8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego;

W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

TOWARY

 1. AdiDesignFurniture, za pośrednictwem Sklepu, prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
 2. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu Internetowego, są podane w centymetrach, z tolerancją do +/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 3. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu stanowi własność AdiDesignFurniture, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu.
 4. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez Stronę Internetową www.adidesignfurniture.com.
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie nie wymaga założenia Konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Kupujący chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Kupujący wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Kupujący poprzez naciśnięcie „POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do AdiDesignFurniture. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem AdiDesignFurniture oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem AdiDesignFurniture oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
 4. Kupujący po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Kupującego e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu AdiDesignFurniture i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez AdiDesignFurniture będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru, jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
 5. Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.
 6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep AdiDesignFurniture zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym.
 7. Cenniki Towarów na stronie Sklepu mają charakter zmienny. Wiążąca dla Kupującego oraz AdiDesignFurniture jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.

CENY  TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAW

 1. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie podawana jest w jednej z trzech walut (PLN, EURO, USD) i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy płatności.
 2. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie, nie będą wpływać na złożone już przez Kupującego i zaakceptowane przez AdiDesignFurniture Zamówienie.
 3. Promocje w Sklepie AdiDesignFurniture nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 1. Czas realizacji zamówienia jest podany na karcie każdego produktu i jest liczony od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę
 2. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

DOSTAWA 

 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany za opłatą, ustaloną indywidualnie w odniesieniu do każdego zamówienia.
 2. Firma spedycyjna dostarcza zamówione Towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 3. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, Towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu przelewy24.pl,  wysyłka Towaru nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.
 5. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
 6. Sklep nie obsługuje życzeń Kupującego w zakresie dni i godzin dostaw.
 7. W przypadku nie odebrania mebla po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których poinformuje Sprzedawca.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Dokonując zakupu Towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
 2. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu. Dane do przelewu zwykłego:

Adi Design Furniture Adrian Baraniak

Jutrków 36, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie

Nr rachunku bankowego: 21 1090 1144 0000 0001 4348 3401

 1. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi.
 2. PŁATNOŚĆ POPRZEZ SERWIS Przelewy24.pl – w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji:
 • płatność poprzez kartę płatniczą – VISA, MasterCard,
 • szybkie przelewy większości polskich banków (Kupujący ma możliwość wybrania banku, w którym ma swoje konto).
 • płatność poprzez kod BLIK
 1. Zamówienie będzie wadliwie złożone i umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:
  a)    Kupujący wybrał płatność należności przez serwis przelewy24.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
  b)    Kupujący wybrał płatność przelewem, a  należność nie wpłynęła na konto AdiDesignFurniture w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Kupującego Zamówienia;
  c)    Kupujący wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
  d)    Kupujący podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i  prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
 2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:
  a) wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail Sprzedawcy: eco.design1000@gmail.com,
  b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Jutrków 36, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie,
  c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Jutrków 36, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Kupującego faktu zawarcia Transakcji. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego Towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 5. Celem usprawnienia procedury reklamacyjnej Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt AdiDesignFurniture (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie AdiDesignFurniture kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Kupującego jest uzasadniona. W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Kupujący.
 6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 9. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 10. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 12. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.
 13. Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

GWARANCJA 

 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego.
 3. W celu ułatwienia rozpoznania uszkodzenia zaleca się zrobienie zdjęcia z różnych perspektyw i przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy: eco.design1000@gmail.com.
 4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci koszt uszkodzenia.
 5. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą wiadomości e-mail, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego Regulaminu, lub osobiście pod adresem Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
 6. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmii za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdy z Towarów prezentowanych na Stronie produkowany jest na indywidualne zamówienie. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrowaniem Sklepu zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na Towary. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.
 3. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
 • dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
 • z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podawania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu Kupujący powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu, a w przypadku posiadania przez Kupującego zarejestrowanego konta w Sklepie wystarczy wysłanie przez Kupującego wiadomości e-mail na adres eco.design1000@gmail.com z prośbą usunięcie konta Kupującego.
 2. Rozwiązanie przez Kupującego umów o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umów kupna/sprzedaży Towarów zawartych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Kupujących, za pośrednictwem Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Kupujących czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu lub utrudniać dostęp do Sklepu Sprzedawcy lub innym Kupującym.
 4. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu.
 5. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: eco.design1000@gmail.com lub listownie na adres Sprzedawcy Adi Design Furniture Adrian Baraniak z siedzibą: Jutrków 36, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
 7. Reklamację będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednakże Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Kupującego przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń Kupujący jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do konta w Sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. oprogramowanie antywirusowe.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu.

 

RODO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 216/679, art.13   Administratorem Państwa danych osobowych jest  Adi Design Furniture Adrian Baraniak z siedzibą: Jutrków 36, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie. Kontakt: eco.design1000@gmail.com Dane osobowe otrzymywane przy składaniu zamówienia przetwarzane są:

– w celu umożliwienia realizacji współpracy, w tym dokonywania zakupów i płatności za towary,

– w celach kontaktowych,

– w celu realizacji zamówienia (m.in. dostawy towaru),

– obsługi reklamacji i  kierowanych zgłoszeń,

– w celu windykacji należności,

– dla celów podatkowych i rachunkowych,

– celem przechowywania danych, archiwizacji – co związane jest z obowiązkiem przepisów prawa.   Podanie danych jest przez Państwa dobrowolne i możecie Państwo mieć wgląd do swoich danych osobowych. Macie Państwo prawo żądania ich poprawy bądź usunięcia. Ponadto wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania oraz wniesienia skargi gdy ich przetwarzanie zostanie uznane za naruszające przepisy prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu (z wyjątkiem realizacji zadań wynikających z przepisów prawa). Dane osobowe są należycie chronione i nie są udostępniane osobom trzecim.  Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych Konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.
  2. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.adidesignfurniture.com, przysługują AdiDesignFurniture. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez AdiDesignFurniture w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne Konto na Stronie internetowej oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu obejmującego nową treść Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu) zostanie określony przez AdiDesignFurniture, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez AdiDesignFurniture oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – każdą Transakcję regulują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022r.