Warunki zwrotów

TOWARY

 1. AdiDesignFurniture, za pośrednictwem Sklepu, prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
 2. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu Internetowego, są podane w centymetrach, z tolerancją do +/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 3. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu stanowi własność AdiDesignFurniture, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu.
 4. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i  prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
 2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:
  a) wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail Sprzedawcy: eco.design1000@gmail.com ,
  b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Jutrków 36, 98-400 Wieruszów
  c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Jutrków 36, 98-400 Wieruszów
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Kupującego faktu zawarcia Transakcji. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego Towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 5. Celem usprawnienia procedury reklamacyjnej Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt AdiDesignFurniture(z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie AdiDesignFurniture kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Kupującego jest uzasadniona. W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Kupujący.
 6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 9. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 10. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 12. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.

Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdy z Towarów prezentowanych na Stronie produkowany jest na indywidualne zamówienie. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.